Všeobecné obchodní podmínky

    


I.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hrackyznetu.cz
( dále jen prodávající ) .

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Je-li kupující spotřebitel ( dále jen kupující ), řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené
občanským zákoníkem č.40/1964 Sb., v platném znění a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. , v platném znění.

Je-li kupující jiná právnická nebo fyzická osoba – podnikatel( dále jen kupující) , řídí se vzájemné vztahy obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb., v platném znění. V tomto případě se kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku VI. Těchto obchodních podmínek.

Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, že se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil, jsou mu srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem kupující stvrzuje a souhlasí z výší ceny za objednané zboží včetně dopravních nákladů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2011.


II.

PŘEDMĚT SMLOUVY


Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek odeslat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu vzniká závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj fakturovanou částku. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.hrackyznetu.cz

Předmětem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při objednávání.

Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, případná montáž či sestavení dodaného zboží.

Veškerá charakteristika zboží uvedená na webových stránkách internetového obchodu www.hrackyznetu.cz , jako popis, funkce, rozměry a jiné zde uvedené údaje a informace vycházející z údajů výrobců a dodavatelů zboží, dle aktuálních dostupných údajů. Pro případ některé nepřesné informace si prodávající vyhrazuje právo změny a povinnosti okamžité její nápravy, jakmile se o ní dozví.


III.

OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ


Kupující učiní objednávku zboží prostřednictvím webové stránky internetového obchodu www.hrackyznetu.cz

Do formuláře objednávky je kupující povinen uvést dodací adresu, e-mailové případně telefonické spojení, přesné označení a počet kusů objednaného zboží a jeho způsob dopravy a úhrady. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednání, máte možnost zaslat objednávku na e-mail. adresu info@hrackyznetu.cz, aby se předešlo zbytečným nákladům spojených s expedicí zboží.


IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY, CENY ZBOŽÍ, FAKTURACE


Veškeré ceny uvedené prodávajícím na webových stránkách internetového obchodu www.hrackyznetu.cz , jsou konečné a včetně DPH.

Kupujícímu bude účtována cena zboží platná v okamžiku jeho objednávky.

K celkové ceně za zboží bude připočítána částka za dopravu za podmínek článku V. Tuto celkovou fakturovanou částku se kupující zavazuje zaplatit dopravci.

Faktura vystavena kupujícímu slouží jako daňový doklad a zároveň jako záruční list ( pokud není samostatně přibalen u daného zboží ).


V.

ZPŮSOB A CENA DOPRAVY


Zboží odesíláme prostřednictvím České pošty s.p. pouze v rámci České republiky.

Sledování zásilky (Track & Trace)

způsob dodání
způsob platby
cena vč. DPH
    česká pošta - balík do ruky         dobírka         149,- Kč    
    česká pošta - balík do ruky         bankovní převod         149,- Kč    

Informace k možné platbě bankovním převodem.

 

                      číslo účtu                                                2300423485 / 2010    ( FIO )                     

 

Variabilní symbol: uvádějte číslo objednávky.

Do doby přijetí Vaší platby, Vaše objednávka nebude expedována.

Balné neúčtujeme.

Kupující je povinen při přebírání od přepravce zkontrolovat neporušenost obalu zásilky. V případě jakéhokoliv poškození je kupující povinen sepsat protokol o poškození a takovou zásilku nepřebírat. Při převzetí zásilky s poškozeným obalem , nebude prodávajícím brán zřetel na případnou reklamaci zboží této zásilky.


VI.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ


Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.hrackyznetu.cz , bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

V takovém případě kupující oznámí tuto skutečnost prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky.

Prodávající zašle obratem kupujícímu k vyplnění formulář o odstoupení od kupní smlouvy a ten zašle zpět vyplněný prodávajícímu.

Kupující je povinen vrátit na vlastní náklady dodané zboží zpět prodávajícímu v původním a neporušeném obalu, jako obchodní balík s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vrácené zboží musí být nepoužité a bez zjevných známek užívání. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

Kupujícímu bude vrácena částka nejpozději do 14 dnů od okamžiku doručení zásilky prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou částku za zboží ( včetně dopravného a doběrečného ) na předem určený bankovní účet. V případě vrácení částky složenkou na adresu, bude tato částka pouze ponížena o poplatek za složenku.


VII.

REKLAMACE, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Záruční doba u zboží je 24 měsíců, která začíná dnem převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, poškození nesprávnou manipulací,neodborným zásahem nebo poškozením při přepravě.

Není-li u zboží přiložen záruční list, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.40/1964 Sb. , Občanského zákoníku, v platném znění a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní ode dne jejího uplatnění. V případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

Reklamované zboží není povinen prodávající převzít, pokud ho kupující zašle na dobírku.

Při zjištění vady výrobku, kupující neprodleně prodávajícímu oznámí tuto skutečnost a vzápětí bude kupujícímu zaslán reklamační formulář k vyplnění.

K posouzení reklamace kupující je povinen zboží zaslat v takovém obalu, aby nedošlo při přepravě k jeho dalšímu poškození. Spolu s reklamovaným zbožím je třeba zaslat kopii dokladu o koupi – fakturu. Po převzetí reklamace zašle prodávající kupujícímu zprávu o jeho doručení. Po posouzení reklamace prodávajícím bude kupující informován o způsobu vyřízení, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného.

Změna vzhledu obalu zboží ( barva, tvar ) není důvod k uznání reklamace zboží, přičemž cena a kvalita zboží bude zachována.


VIII.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit a nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě, kromě poskytnutí údajů dopravci potřebných k doručení zásilky ( adresa, telefon ).

Internetový obchod www.hrackyznetu.cz je řádně zaregistrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů , s registračním číslem 00041539